Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na Facebooku
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu, jest Firma Zielone Suszarnie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 18,
00-410 Warszawa, nr NIP 7010316139 (zwana dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych odpowiedzi na zadane w Konkursie pytanie.
5. Konkurs trwa od 20.04.2021 r. – 27.04.2021 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż
28.04.2021.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PlanteoNawozy

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art.
221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem
pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. polubienie profilu Organizatora na stronie www.facebook.com/PlanteoNawozy
c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem
e. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Czas trwania konkursu: 20.04.2021 r. – 27.04.2021 r. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona
w dniu 28.04.2021 r.
5. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą być własnością osób trzecich oraz muszą należeć
do uczestników konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3
NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest 10 zestawów nawozów organicznych Planteo do wyboru przez
Uczestników Konkursu z poniższych:
a. ZESTAW DO UPRAWY o wartości 65,70 zł składający się z:
Płynu Planteo Zdrowe Warzywa 1 l, Pelletu Planteo Smaczne Owoce 1 kg, Suszu Planteo
Aromatyczne Zioła 2000 ml
b. ZESTAW DLA OGRODU o wartości 72,70 zł składający się z:
Płynu Planteo Piękne Kwiaty 1 l, Pelletu Planteo Ozdobne Krzewy 1 kg, Suszu Planteo Mocny
Trawnik 4000 ml
c. ZESTAW DLA DOMU o wartości 59,70 zł składający się z:
Płynu Planteo Rośliny Doniczkowe 1 l, Pelletu Planteo Piękny Balkon 1 kg, Suszu Planteo Zielony
Parapet 750 ml
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator oceni udzielone przez Uczestników odpowiedzi na pytanie konkursowe i wyłoni
spośród nich 10 najciekawszych.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
3. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź
podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.
W takim przypadku nagroda przepada.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony
z Konkursu.

§ 5
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie Konkursu.
4. Administratorem danych jest firma Zielone Suszarnie Sp. z o.o.
5. Biorąc udział w konkursie, automatycznie akceptujesz Regulamin.

Informacje

lokalizacja

Copyright © Zielone Suszarnie Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.