Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na Facebooku


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu, jest firma Zielone Suszarnie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 18, 00-
410 Warszawa, nr NIP 7010316139 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz za czasowe lub stałe
zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
6. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych relacji oraz najlepszych efektów uprawy warzyw,
owoców oraz ziół z wykorzystaniem nawozów Planteo.
7. Konkurs trwa od 01.04.2022 r. do 15.08.2022 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż
31.08.2021.
8. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PlanteoNawozy
9. Udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie w komentarzu pod postem konkursowym traktuje się
jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie oraz stanowi potwierdzenie pełnej
akceptacji postanowień Regulaminu.

§ 2 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach.
2. Etap 1 eliminacyjny – trwający od 14.04.2022 do 22.04.2022.
a. 14.04.2022 ogłoszenie konkursu
b. 14.04.2022 do 22.04.2022 zgłoszenia
Aby wziąć udział w konkursie, każdy z Uczestników zobowiązany jest do umieszczenia w
komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia miejsca planowanej uprawy, wybrania rośliny
spośród wskazanych przez Organizatora oraz uzasadnienia wyboru.
c. 05.05.2022 – wyłonienie Finalistów
30 autorów najciekawszych odpowiedzi zostanie zakwalifikowanych do udziału w etapie 2
jako Finaliści. Każdy z Finalistów otrzyma sadzonki wybranej przez siebie rośliny, zapas
nawozu Planteo wystarczający do poprowadzenia uprawy oraz tabliczki do oznaczania.
3. Etap 2 – finałowy:
a. czas trwania od 05.05.2022 do 31.08.2022.
b. każdy z Finalistów, w trakcie trwania konkursu zobowiązany jest do:
– przygotowania gleby/podłoża z wykorzystaniem otrzymanego nawozy Planteo
– nawożenia otrzymanych sadzonek nawozem Planteo zgodnie z instrukcją stosowania
– zamieszczania pod postem konkursowym relacji z przebiegu uprawy (pierwsza relacja
bezpośrednio po otrzymaniu sadzonek, a następnie minimum jedna relacja raz na 2 tygodnie)
do momentu zakończenia uprawy.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art.
221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem
pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. polubienie profilu Organizatora na stronie www.facebook.com/PlanteoNawozy
c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
d. akceptacja Regulaminu
3. Zdjęcia zgłaszane w konkursie nie mogą być własnością osób trzecich oraz muszą należeć
do uczestników konkursu.
4. Na każdym zdjęciu użytym w celu relacji z przebiegu uprawy musi znajdować się tabliczka do
oznaczania z logo Planteo.
5. Finaliści podczas trwania konkursu nie mogą stosować w uprawie innych nawozów niż
dostarczone przez Organizatora nawozy Planteo pod rygorem dyskwalifikacji.

§ 4 NAGRODY
1. Nagrodą główną dla Laureatów Konkursu jest zestaw nawozów organicznych Planteo o wartości
1000 zł.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator wyłoni 3 Laureatów na podstawie:
a. Ilości uzyskanych „lajków” (polubieni) uzyskanych przez Finalistów pod ich relacjami (znaczenie
60%)
b. oceny sposobu relacji oraz efektu uprawy (znaczenie 40%)
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
5. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie
wiadomości prywatnej do profilu www.facebook.com/PlanteoNawozy z potwierdzeniem chęci
odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.
6. W przypadku braku kontaktu Laureata z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowania
nazwisk Laureatów, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana
kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.
7. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora.
8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź
podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.
W takim przypadku nagroda przepada.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z
Konkursu.
11. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej
w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody
(tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody). Każdy zwycięzca Konkursu zgadza się,
że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona
jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie

§ 5 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie Konkursu.
4. Administratorem danych jest firma Zielone Suszarnie Sp. z o.o.
5. Biorąc udział w konkursie, automatycznie akceptujesz Regulamin.

§ 7 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe
podane w § 1 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody oraz
innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkursu.
2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o
treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych
jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych
danych osobowych, tj.:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu zamieszkania,
c. numeru telefonu (na potrzeby doręczenia nagrody)
d. adres e-mail (opcjonalnie).
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do niepodawania jakichkolwiek danych osobowych o charakterze
danych wrażliwych.
4. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie
dotyczy:
a. danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów
realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim
organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat,
licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;
b. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez portal Facebook – albowiem
Organizator nie ma żadnego wpływu na takie przetwarzanie, a nadto sam Uczestnik może
usunąć swoje zgłoszenia konkursowe z portalu Facebook za pośrednictwem swojego konta na
tym portalu.
5. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane.
Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi, urzędowi
skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody) oraz
podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej).
6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych.
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli
uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych.

Informacje

lokalizacja

Copyright © Zielone Suszarnie Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.