Na ile wpłynie ona na poprawę jakości żywności?

25 Czerwca 2019 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. które na nowo reguluje zasady wprowadzania produktów
nawozowych na rynek UE.

Nowe wymogi jakościowe i bezpieczeństwa mają na celu zwiększenie liczby produktów nawozowych
na rynku, ale produktów bezpiecznych i o kontrolowanej jakości.

Nowe rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 16.07.2022 r. i ma zmienić aktualnie obowiązujące
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 oraz (WE) nr 1107/2009, jak również ma zastąpić dotychczasowe
rozporządzenie nawozowe (UE) z 2003 r. i rozszerzyć swój zasięg na wszystkie rodzaje nawozów
(mineralne, organiczne) oraz pozostałe produkty nawozowe takie, jak polepszacze gleby, gotowe
podłoża do upraw, czy też stymulatory wzrostu.

Idea wprowadzanych zmian opiera się na unijnym planie działania w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym, wpisującym się w całokształt działań na rzecz ochrony klimatu. Jednocześnie
harmonizowanie norm w tym kierunku stworzy nowe możliwości ponownego wykorzystania
surowców na dużą skalę.

Jednocześnie nowe regulacje zakładają bardziej rygorystyczne normy dla toksycznych pierwiastków,
takich jak np. kadm, a które wprowadzane wraz z nawozami do gleby wchodzą do łańcucha
pokarmowego i stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Szczególnie istotna jest norma kadmu dla bio-nawozów – maksymalny poziom < 1,5 mg/kg, zapewni
wysoki poziom ochrony gleb producentów ekologicznych. Jest to niezmiernie dobra wiadomość w
kontekście wspierania tego sektora rolnego w nowych Planach Strategicznych przez Komisję
Europejską (np. Strategia od pola do stołu). Rolnictwo ekologiczne coraz bardziej zacznie się opłacać,
a producenci rolni otrzymają z rynku coraz więcej produktów nawozowych.

Z punktu widzenia konsumentów produkty nawozowe, które znajdą się w obrocie po wejściu w życie
nowych przepisów będą miały oznaczenie CE, które oznaczać będzie spełnienie nowych norm
bezpieczeństwa i jakości przez producentów, importerów i dystrybutorów tych produktów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.